COHAB - COSY HABITATION:

Služby

Architektonická studie

Hmotová koncepce objektu včetně dispozičního, provozního a funkčního řešení stavby. Začlenění stavby do terénu a jeho okolí a zpracování výchozích představ a požadavků klienta do uceleného řešení.

Zastavovací studie

Předprojektová dokumentace určená k prokázání podmínek zastavění jednotlivého pozemku, souboru pozemků nebo bloku v širších územních vztazích a souvislostech.

Projekční podpora pro obce

Komplexní projekční a inženýrská činnost pro obce - zpracovávání projektů bytových domů, domovů pro seniory, obecních úřadů, využití brownfieldů, obecní úřad, kulturní dům, hasičské zbrojnice, sportovní aktivity, atd. Včetně zajištění vyřízení dotazí.

Developerské projekty

Zajistíme Vám podporu při developerských projektech od prvotního konceptu po konečnou prováděcí dokumentaci včetně zajištění veškerých vyjádření, závazných stanovisek a vydání povolení stavby.

Vizualizace

Vizualizace 3x exteriérových a 1x interiérových náhledů stavby

Projekt pro stavební řízení

Zpracování projektové části dokumentace dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. pro jednotlivé části stavebního řízení. Specifikace materiálového řešení a skladeb jednotlivých konstrukcí.

Tendrová dokumentace

Dokumentace slouží jako podklad pro výběrové řízení zhotovitele a stanovení ceny stavby.

Realizační dokumentace stavby

Podrobná dokumentace objektu pro realizaci stavby včetně detailů návazností konstrukcí a výkazů výměr. Řešení postupu stavebních prací.

Dokumentace stávajícího stavu stavby

Zaměření a zakreslení dokončené stávající stavby v rozsahu dle požadavků investora.

Statické posouzení objektu

Posouzení a optimalizace jednotlivých konstrukcí, i objektu jako celku autorizovaným statikem. Statické návrhy a posudky stavebních konstrukcí a staveb

Požárně-bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)

Posouzení jednotlivých konstrukcí a objektu z hlediska rizika vzniku požáru a zabránění jeho šíření.

Energetický štítek (PENB)

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. PENB hodnotí budovu z hlediska množství energie potřebné na vytápění, chlazení, větrání, osvětlení a ohřev teplé vody.

Projekty pasivních domů včetně výpočtu PHPP

Zpracujeme Vám projektovou dokumentaci pasivního domu i pomocí celoevropsky nejpoužívanějšího nástroje pro návrh pasivních domů - program PHPP (Passive House Planing Package) - https://www.pasivnidomy.cz/prodavame-phpp85/t4086

Projekt přípojek inženýrských sití

Projekt napojení vodovodní, kanalizační, plynovodní, nebo elektro přípojky na veřejné sítě.

Dokumentace technických zařízení budov

Projektová dokumentace vnitřních rozvodů zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektro rozvodů.

Inženýring

Zajištění vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a vyjádření správců sítí k projektové dokumentaci, završené schválením stavebního řízení projednávané stavby. Cena bez správních poplatků

Rozpočet

Podrobný položkový rozpočet stavby včetně výkazu výměr. Slouží pro kontrolu a zadání zakázky stavební firmě, případně jako podklad žádosti o stavební nebo hypoteční úvěr.

Autorský dozor

Kontrola souladu stavebních prací s projektovou dokumentací formou kontrolních dní na stavbě. Řešení problémů a případných změn na stavbě.

Konzultační činnost

Poradenská činnost při přípravě stavebního záměru. Posouzení navrhovaného řešení třetí stranou.

Projekty cyklostezek

Vypracováváme návrhy cyklostezek včetně vyřízení dotací na vybudování cyklostezky.

Feng Shui

Odborné konzultace a poradenství, rozbor stávající situace a návrh opatření dle principů Feng Shui pro obytné jednotky, zahrady i pro podnikání.

Právní a administrativní poradenství v oblasti nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí, jednání s Katastrálním úřadem a řešení jakýkoliv problémů v oblasti nemovitostí.

Modrá i zelená úsporám

Zhotovení podkladů a vyřízení dotací z programů ministerstva životního prostředí: "zelená úsporám" a "modrá úsporám" (dešťovka).

3D Tisk

Pro klienty vyhotovujeme modely našich návrhů pomocí 3D tiskárny Průša I3 MK3S. V případě zájmu vytváříme i 3D modely na zakázku dle požadavků zákazníka.

Ať už toužíte po malém domku, nebo potřebujete pro svou práci rozlehlý výrobní komplex, vytvoříme vám takové prostory, ze kterých se budete těšit.

Stavba domu je pro většinu lidí největší životní investicí. Prvotní a základní částí pro úspěšnou realizaci investice je zpracování kvalitního návrhu a dokumentace domu.

Největší možnost ovlivnění výsledné ceny stavby je při jejím návrhu, zejména v koncepční fázi. Minimální potom v průběhu realizace.

Nezapomeňte na ověřené pravidlo – každá koruna investovaná do projektu se při realizaci vrátí 10x.